AVG

Wij vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Met deze privacyverklaring worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de wijze waarop dit gebeurt bij 073ergotherapie. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring neem dan contact met ons op. Contactgegevens zijn te vinden onder deze verklaring.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie over deze verordening te vinden.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het leveren van de door u gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van diensten van 073ergotherapie en onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • Persoonsgegevens waaronder NAW gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum en uw e-mailadres
  • Bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid
  • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer.
  • De naam van uw andere zorgverleners

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het verlenen van zorg en uitvoeren van door u gevraagde diensten
  • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier
  • Het declareren bij uw zorgverzekeraar

We streven naar dataminimalisatie, dat wil zeggen dat we geen informatie verwerken die niet bijdraagt aan het doel waarvoor we (persoons)gegevens verwerken.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen persoonsgegevens in dit kader dus alleen met de verwijzer/huisarts of zorgverleners buiten onze praktijk waar dit noodzakelijk is. En vragen vooraf toestemming aan u. Ook kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor het declareren van geleverde zorg.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware voldoet aan de NEN7510 norm.

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden.

WEBSITE VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contactgegevens staan onder deze verklaring.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

KLACHTEN

Voor klachten over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden. Contactgegevens staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.